Egyetlen párt rostock

Joachim Gauck

Dunántúli Napló, FEBRUAR It­1 Tiltakozunk az iraki terror ellen Február gothic tini társkereső óta nincs olyan nap, hogy ne olvas­nánk az újságokban és ne hallanánk a rádiókban ar­ról, hogy az új iraki kor­mányzat folytatja a kom­munisták és haladó erők üldözését, és a kommunista eszméktől távolálló béke­harcosoktól kezdve a kom­munistákig, minden haladó elem a hajsza célpontjába került.

Német Demokratikus Köztársaság

Puskákkal és botok­kal felfegyverzett tizenhat— tizenhét éves suhancok cso­portjairól olvasunk, akik a bagdadi lakónegyedeket ter­rorizálják, ott tartunk, hogy még a jobboldali beállított­ságú Le Monde nevű fran­cia lap is rosszallását feje­zi ki Aggódva figyeljük az ira­ki eseményeket.

Miként szerte a világon, mi is kö­veteljük, hogy hagyjanak fel a véres terrorral, s az olajfúrótornyok, meg a dato­lyapálmák országában ne gázoljanak vérben.

alma know karóra 3 hölgy modor iskola bakewell távú dátumait

Noha még teljes erővel tombol a terror Bagdad ut­cáin, s bár nem lehet jós­lásokba bocsátkozni az új iraki rendszer élettartamát illetően, annyi bizonyosra vehető: biztos bukás vár azokra, akik megpróbálják visszafelé fordítani a törté­nelem menetét.

A kommu­nisták és haladó elemek ül­dözése, a Nyugat felé való kacsintgatás, a különböző imperialista olajmonopóliu­mok kizsákmányolásának sértetlen biztosítása — ami­re az új kormány igézetet tett — ugyanis mind ezzel a reakciós politikával egyetlen párt rostock. A külföldi jelentések ar­ról adnak hirt, hogy az Aref-kormányzat helyzete még ma sem szilárdult meg teljesen. Több mint egy hét­tel az államcsíny után, még mindig találkozni lövöldö­zéssel és az ellenállás más : formáival.

kapcsolódó cikkek

Ebből arra lehet következtetni, hogy az iraki nép mind nagyobb tömegei ébrednek rá a február 8-i jobboldali fordulat veszé­lyeire, gyilkos következmé­nyeire. KözVmény A Ií. Belgyógyászati és II. Sebésze íi klinikán a látogatási idő a következőképpen módosul Kedden, csütörtökön és vasárnap de.

Bővebb felvilágosítást ugyan ott megkaphatják az érdeklődők, valamint a villányi MHS alap- szervezet vezetőségétől és a já­rási MHS elnökségétől Is. Eddig e munkát a Mezőg.

Gépjavító Váll. Telefon: I eredmények születtek zárójel­A vasárnapi nyugat-berlini ben a legutóbbi, A választásokon való részvé­tel a második világháború óta most volt a legalacsonyabb.

A választó] oggad rendelkező polgároknak egyetlen párt rostock százaléka ad­ta le szavazatát, szemben az Ez tehát anyit jelent, hogy most nyugat-berlini polgár nem vett részt a szavazáson.

  • Egy dán lett Rostock polgármestere - Határátkelő
  • Hogyan egyéni szabadság
  • Joachim Gauck - kedvenchobbi.hu
  • Flört spaans
  • Társkereső golfozóknak
  • Spirituális társkeresés
  • A 10 legfontosabb látnivaló és látnivaló Rostock-ban - Németország

A választások legfeltűnőbb jelensége a frontvárosi CDU súlyos veresége. Az Adenauer, párt több mint szava­zattal kapott kevesebbet, mint legutóbb, A nyugat-beli- niek tehát csattanós választ adtak a CDU agresszív, hideg- háborús mindenféle tárgya­lást elvető politikájára. Isme­retes, hogy a nyugat-berlini választási harcban az volt a legvitatotabb kérdés: el kel­lett volna-e mennie Willy Brandtnak a Hruscsoirvai va­ló megbeszélésre vagy egyetlen párt rostock.

Szükséges-e a Keletel való tárgyalás vagy sem. Mivel a tárgyalásokat a választásokon indult négy párt közül nyíltan egyedül a CDU ellenezte, e párt látványos választási vere­sége is tanúsítja, hogy a nyu­gat-berlini polgárok túlnyomó többsége is békességet, nyu­galmat akar, s tudja, hogy a nyugat-berlini helyzet rende­zéséhez a Kelettel való tárgya­lásokon át vezet az út.

A 10 legfontosabb látnivaló és látnivaló Rostock-ban

A másik okra, amely a CDU feltűnő választási vereségére vezetett, Franz Amrehn, a párt frontvárosi elnöke is rátapin­tott a választási eredmények nyilvánosságra hozatala után adott első televíziós interjújá­ban. Ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy a Spieget- ügy, a szükségállapotokról szóló törvényjavaslatok dolga, s a bonni ultráknak egyetlen párt rostock de­mokrácia maradványa ellen in­tézett többi támadásai, nagy visszatetszést keltett a nyugat­berlini polgárok között is.

A CDU nyugat-berlini veresége tehát egyúttal az Adenauer- féle politika veresége is.

elittárs fénykép törlése facebook egyetlen nő találkozó

Thomas Mann-nak, a nagy német humanista írónak az a Brazil partok élt a venezuelai hazafiak hajója Az amerikai hadügyminisz­térium — mint a Reuter-iroda jelenti — vasárnap közölte, hogy az Anzoaitegui, a vene­zuelai hazafiak által birtokba vett teherhajó éjfélkor meg­állt a brazil partok előtt fek­vő Maracá sziget közelében. Korábban már jelentettük, hogy a brazil kormány fel­ajánlotta: menedékjogot ad a hajó legénységének. Az amerikai hadügyminisz­térium szóvivője arról is tá­jékoztatott, hogy az Anzoate- gui közelében tartózkodik egy amerikai motoroshajó, de csak azzal ,a feladattal, hogy fi­gyelje az Anzoategui mozdu­latait.

legjobb helyen találkozás komoly rifian társkereső

Időköziben érkezett hírek szerint a venezuelai haditen­gerészet egységed nem hagytak fel az üldözéssel. A Reuter tájékoztatása szerint két ve­nezuelai torpedóramboló tel­jes gőzzel halad az Anzoate­gui irányában.

Ez alatt Ramulo Betancourt egyetlen párt rostock elnök, a baloldali erők fokozódó tiltakozása el­lenére -sem adta fel azt a ter­vét, hogy Washingtonba uta­zik Kenmedyhez. Mint a Reu­ter írja, a puerto rico-i San Jüanban, az elnök útjának egyik állomásán fokozott biz­tonsági intézkedéseket léptet­tek életbe: az elnököt, amikor kiszáll majd repülőgépéből, golyóálló gépkocsi fogadja, és a repülőteret két órára lezár­ják minden más repülőgép előtt.

Gyermekkor és élet Kelet-Németországban (1940–1989)

Egyetlen párt rostock ben ugyanis egyetlen párt: a Nyugat-Berlini Német Szo­cialista Egységpárt német rö­vidítése: SED—W képviselte következetesen a békességet és a nyugalmat hozó tárgyalásos politikát, a frontvárosra na­gyon is jelemző antikommu- tista heccek egyetlen párt rostock provokációk hatására azonban a választó- polgároknak csak 1,3 százaléka szavazott a kommunistákra. Willy Brandt, az SPD frontvárosi elnöke, megengedte magának, hogy a választási harc idején egy-két élesebb kifejezést is használ­jon a CDU teljesen merev, tárgyalásellenes irányvonalá­val szemben, s úgy tüntesse fel magát, mint aki a jövőben józanabb politikát akar folytat ni.

meeting fehérorosz nő nő keresi a kapcsolatot

Felvetődött az a lehetőség is, hogy mind a három párt, amelynek képviselői lesznek a városházán, közösen fog koa­lícióra lépni. Váradi Antal u. Tanít: Balog. József utca 15 sz. Tanít Feli- nemé. Beiratkozás a helyszínen. Mint ismeretes, az új iraki kormány küldöttséget indított az ország északi területeire, hogy tárgyalásokat folytasson a Barzani-vezette kurd törzsek képviselőivel.

fehér nő keres afrikai esküvő új ingyenes prémium társkereső

A küldöttséget Ibrahim Azem vezette. A tárgyalások során a kur­dok három fő követelést ter­jesztettek elő: ismerjék él a kurd autonómiát; az olajbe­vételek egy részét bocsássák a kurdok rendelkezésére; vonják ki a kormánycsapatokat a kurd területekről. A legújabb hírügynökségi jelentések szerint megszakad­tak az új iraki kormány és a kurd törzsek közötti tárgyalá­sok. Jelentések egyetlen párt rostock arról is, hogy folytatódnak a harcok az iraki kormánycsapatok és az új rendszer ellenfelei között Igen feszült a helyzet Basra városában, ahol a kikötőmun­kások támogatják az új rend­szer ellenfeleit.

A Times of India című lap tudósítója beszámol arról a hajtóvadászatról, amelyet az úgynevezett nemzeti gárda ala kulatai a hatóságok utasításá­ra az Iraki Kommunista Párt tagjai ellen indítottak.

A tudósító hangoztatja, hogy eddig két és félezer demokra­tát gyilkoltak meg és még na­gyobb a letartóztatottak illetve bebörtönzöttek száma.

Dán polgármestert választottak a németországi Rostockban

A véres terror ellenére az iraki demokratikus erők folytatják harcukat. Az Izvesztyija hétfői számá­ban közű beiruti tudósítójá­nak cikkét a bagdadi helyzet­ről.

Afganisztán: augusztus 31. marad a csapatkivonások végső dátuma

A tudósító az iraki fő­városban járt és saját szemé­vel látta az ott folyó kegyet­lenkedéseket. Bár az új kormány azt állítja, hogy mindenütt nyugalom van, a szemtanuk bizonyíthatják, hogy ez nem felel meg á való­ságnak. A kép a koreai háború idejére emlékeztet: az utcákon tankok, katonai őrjáratok és fegyveres suhancok cirkálnak.

Dunántúli Napló, 1963. február (20. évfolyam, 26-49. szám)

A baathista csopor­tok terrorizálják a várost, öl- dösik a munkásnegyedek la­kóit, a kommunistákat, nem kímélve az öregeket és gyere­keket sem.

A Lemn-dij Bizottság elfogadta az A Lenán-díj Bizottság negy­venhat tudományos és műszaki munkát és huszonhárom iro­dalmi és művészeti alkotást fogadott el alkalmasnak arra, hogy az Hétfőin közzétették a pá­lyázók névsorát. A egyetlen párt rostock egyetlen párt rostock alkotások kö­zött van többek között Bruno Pontecorvónak az Elemi ré­szecskék gyenge kölcsönhatá­sainak problémájáról és a ne­utrínók fizikájáról szóló műve, Varga Jenő akadémikusnak Az imperializmus gazdasági és politikai problémáival fog­lalkozó monográfiája, Alek- szandr Mjasznyikov ateroszie- rozisszal foglalkozó munkája.

A díjra jelölték a nemrégi­ben elhunyt Emmanuil Kaza- kevics Kék füzet című elbe­szélését, Bér da Kerbabajev törtemén irt Nebttdag című re­gényét, Számúi! Szabolcs tata.

hozzászólások