Egyetlen táncoktatás amberg

egyetlen táncoktatás amberg

Amerikai Magyar Népszava, Bura Károly, a film prí­mása, valósággal belemuzsikálta magát a közönség szivébe úgy, hogy mikor az elmúlt hetekben sor került a newarki Midnight Show előadásokra, mindkét este nagyszámban távozott a közön­ség a pénztártól — jegy nélkül.

A Little Theatre igazgatósága számos levelet kapott, hogy a fil­met a rendes műsor keretében játsza. A newarki és a környék­beli magyarság számos levelet irt J. Whitneynek, a magyar film tulajdonosának, aki végre eleget tesz a megújuló egyetlen táncoktatás amberg és igy a newarki Little Theatre egy teljes hétig műsorán tartja a nagysikerű magyar film­operettet. November től, csü­törtöktől november ig, csütör­tökig, tehát egy teljes hétig lesz a film műsoron és pedig egy má-Vend-magyarok igaz barátja: Telefon: Market JOHN L.

Ö3 — löth Ave. Rendelő órák: 1—3. Nagy érdeklődés nyilvánult meg ugyanis egy másik nagysi­kerű filmoperett iránt, amelyet szintén J. Whitney mutatott be New Yorkban elementáris si­kerrel. Majd a Newarki Egyesült Munkás Daltestület, Erdődy Ferenc ta­nárjuk dirigálása mellett, három ma­gyar dalt énekelt, nagyszerű össz­hangban.

Nyáray Károly rádiótenorista, EnJrődy tanár zongorakisérete mellett énekelt. Előadott énekszámait zugó taps honorálta. Szép, meleg sikere volt a Hillsidei Magyar Munkás Vegyes Da­lárdának, kik nagyszerű tanárjuk, Kür­­thy Sándor dirigálása mellett nagy si­kert értek el. A hangverseny slágerje Pásztor Etus a brilliáns énekmüvésznő volt, kit Er­dődy Ferenc tanár kisért zongorán. Elő­adott énekszámait többször meg kellett ismételnie. Az est sikerének pálmája a bájos Etust illeti meg. Zory Péter hegedűn a Ziegeinerweiser-ből játszott, a tőle megszokott művészettel.

Az eli­­zabethi Magyar Munkás Dalárda elő­adott énekszámaival, melyet Kürthy Sándor tanárjuk vezényelt, öregbítet­ték eddig elért sikereiket. Ezután is­mét Egyetlen táncoktatás amberg Etus, Nyáray Károly és a Dalárdák énekeltek, előadott dalaikkal nagy sikert értek el.

A rendezőség nagyszerű munkát végzett, dicséretet érdemelnek, úgyszintén Peresztszeghy László, ki a művészi program összeál­lítója volt. A közönség meg kapta pén­zének egyetlen táncoktatás amberg, mindannyian egy feledhetetlen est emlékével távoztak.

Egyetlen táncoktatás amberg egyetlen táncoktatás amberg gördülékeny, a szereplők kifogástala­nul játszottak.

Je bent tijdelijk geblokkeerd

Milossy Ferenc nemcsak mint rendező, de mint szereplő is di­cséretet érdemel. Irvington, N. Joseph s ,Church-ben Maplewood. Köszönöm Rév. Gabriel Egyetlen táncoktatás amberg tisztelendő ur­nák, aki a gyászmisét celebrálta és a gyászszertartást vegezte, a St.

Hala­­telt szivvel köszönöm a newarki H-ik Magyar Bs. Egylet, Chas. Em, a Habiing családnak, Papi? Klechitz es neje, Mr. McCabe és az összes ismerősöknek a küldött remek koszorúkért.

Köszönetét mondok az összes barátoknak és ismerősöknek, akik nagy bána­tomban osztoztak, azzal a kéréssel, hogy tartsák meg boldogult férjemet emlékezetükben. Kendik Mihály karnagyuk dirigálása mellett előadott dalaikat meg kellett ujrázniok.

egyetlen táncoktatás amberg top 50 társkereső oldalak

A program többi száma is jó volt és ha leszögezzük, hogy a tánczene is jó volt, akkor egy magyar estély sikeréről szá­molhatunk be.

Kiss Kál­mán 61 évvel ezelőtt Oszlopon, Vesz­­prémmegyében született, ban vándorolt ki Amerikába, 12 évig New­arkon, 20 év óta Maplewood, N. Egy időben alelnöke volt a new­arki Magyar Bs. Egyletnek és a St. Benedek Church-höz tartozó St. Ste­phen Egyletnek és amíg egészsége en­gedte, tevékeny munkás tagja volt a fentnevezett egyleteknek, melyeknek tagjai legnagyobb része Veszprém, Vas és Zalamegyéből kerülnek ki.

egyetlen táncoktatás amberg partnervermittlung szabadidő

Felesége, Bruckner Anna, kivel 32 évig élt min­taházasságban. Hithü katholikus, kuruc magyar ember volt, akit egyenes jelleméért tiszteltek és becsültek.

Kiss Kálmán 32 Franklin Ave. Temetése szombaton délelőtt volt 9. Joseph Church-be vitték ko­porsóba zárt tetemét, hol énekes gyász­misét celebrált lelkiüdvéért Father Egyetlen táncoktatás amberg Steins és szentelte be koporsóját, mely után megindult a hosszú menet a Union, N. Orange, N. Ha valaki megérdemelte az ünneplést, az Sáry József, mert ittléte óta tudásával, szorgalmával kivívta ma­gának úgy az amerikai üzleti világban, mint közismert nagy cégének beltagja minőségében az elismerést Sáray Jó­zsefnek mindig az volt testbeszéd flört sugallják főtörekvése, hogy a magyar névnek szerezzen be­csületet itt az idegenben.

Sáry József lelkes magyar ember, kitűnő családapa, kit szerető neje egyetlen táncoktatás amberg negyedszázad alatt 5 fiú gyermekkel ajándékozott meg, akiket gondos nevelésben része­sít és akik amerikai születésük dacára is büszkén vallják magukat magyarok­nak. Washington Camp Consul Conl­­manderje utján tolmácsolják a közked­velt házaspárnak.

Ugyanis akkor esküdött örök hűséget bájos arájának, Kress Ir­mának, a newarki magyar kolónia egyik kedvencének.

egyetlen táncoktatás amberg nézek egy indiai férfi

A vőlegény Wittek Gusz­táv és neje fia, a szép menyasszony Kress György közismert népszerű hon­fitársunk és neje egyetlen leánya. Az esketést Malasics József tiszteletes vé­gezte, ki gyönyörű beszédet intézett a fiatal párhoz.

A menyasszony, a maid of honor és a koszorúslányok ruhái finom Ízlésről tettek tanúságot, a csokrok illata be­töltötte a fényben úszó templomot, a melyet a Kress és Wittek családok ba­rátainak sokasága töltött meg. Az egy­házi szertartás után 7 5 terítékű nász­­lakoma volt a templom alatti nagyte­remben, mely a magyar konyha reme­ke volt. A South llth Street közelében Nt.

Malasics József töltötte be, ki egy­másután szólaltatta meg a két öröm­­apát, Szentmiklóssy Bélát, a Wittek­­fiukat, Pfeffer Manó ügyvédet és Bur­chardt Józsefet, lapunk irodavezetőjét, kik szép beszédekben köszöntötték az ifjú párt, akik nászutjukról visszajövet Newarkon fognak lakni.

Kérjen árjegyzéket Phone: Biglow S31 — Paprika, mák. Liptói túró. Here szalámi, tarho­nya, Zwack Unícum és más Im­portált árak raktáron S. Cumberland Philadelphia, Pa. A mai esti program attrakciója és főszáma Szabó Sándor, aki végkimerülésig birkózik Roland Kirchmeyerrel, az oklahomai vadem­berrel. Burns novellájá­ból, amely a szerző autóbiográfiája és megjelenése idején óriási feltűnést kel­tett. Ma­gyar Ref. Lélekemelővé óhajtjuk ezt tenni november án, va­sárnap délelőtt 10 órakor.

A templom­ban ünnepi istentisztelet, amikor a lel­kész alkalmi prédikációt tart. Ifjúsági, vasárnapi iskolai énekkarok közremű­ködnek alkalmi darabokkal.

Egyetlen táncoktatás amberg a ne­vezetes ünnepélyre az egész gyülekezet az egyház szerveivel; úgyszintén az összmagyarság, a helybeli összes egyle­tekkel együtt szeretettel meghivatnak. Kérve utóbbiakat, hogy a Magyar Ház­ban gyülekezve zászlóik alatt vonulja­nak fel a templomba, hol a hely fel egyetlen táncoktatás amberg tartva a számukra.

Külön meghívót senkinek sem küldünk. Este az iskola­teremben díszvacsora lesz 7 órai kez­dettel. Itt is program szerint megem­lékezés elittars gyakorikerdesek Washington Györgyről. Er­re az esti ünnepélyre is mindenki meg­­hivatik. Az október hónap eléggé mozgalmas volt. Az istentiszteletek vasárnap és köznapokon megtartattak.

Ezen kivül a Ref. Halloween Partyt pe­dig az iskolateremben. Ujborra az úri szent vacsora kiosztatott a híveknek. Szentjegyekről Kócs Andrásné gondos­kodott. Kegyes adományok összege ke­vés volt. November 6-án emlékeztünk meg a reformáció ik egyetlen táncoktatás amberg. Ekkor kereszteltetett meg Gere Sándor és Bodnár Zsuzsánna ref. Keresztszülők: Kovács Béla és neje Kocsis Juliánná. Megrendítő katasztrófa történt Vajta községben. Ko­vács József gazdálkodó minap este öszeveszett feleségével, szül.

Amerikai Magyar Népszava, 1932. november (33. évfolyam, 306-335. szám)

Dobrovitzki Máriával és azt a nagyfejszével többször fejbesujtóttá. Az asszony ösz­­szeesett és a férj azt hitte, hogy meghalt. Erre elrohant lakásáról és a község határában levő egyik mezei kútba ugrott.

egyetlen táncoktatás amberg társkereső tér reutlingen

Kovács holttestét a kutban megtalálták, felesége azonban felépült, mert sérülései nem voltak súlyosak. Telefon: LExington Kezdőket és haladókat mérsékelt áron tanít. Adél Janetsky, York Ave. Vasárnap egyetlen táncoktatás amberg.

X-Ray vizsgálat R2. Vasárnap től 1-ig. Férfi és női urológus Lexington Ave. Maude] Emfl magyar logom East 72nd St. Mérsékelt árak. Ugyancsak Alpine-lámpn, violet-sugár Villany-masszázs és Röntgen-kezelés 8, New York 19 és 20 St.

Telefon REgent S 2-ik és 3-lk Ave. RHinelander Mrs. BUtterfteld ál M7 i r r i r n okleveles. Folytatás a 2-ik oldalról. Buffalo, N. New Eagle. Trenton, N. Amherstdale, W. Oshawa, Canada Philadelphia, Pa Beauty, Ky New York City Bronx, N.

Passaic, N. South Norwalk.

Látták: Átírás 1 buod. A berlini Magyar Egyesület november óta is igen aktívan működött, elsősorban a vezetőség végzett fáradságos munkát, bár a tagságból a visszajelzés, a találkozókon való részvétel csökkenő tendenciát mutatott november 6. Ezen szorosabb együttműködésben, közös porgramok szervezésében állapodtunk meg. Utána műsoros Törzsasztal: beszélgetés a Berlini Híradó 20 éves jubileuma jegyében január 8. Szettele Katinka KCsP ösztöndíjas színvonalas műsora február

Detroit, Mich Livermore Falls. Cleveland, O Johnsviile, N. Point Marion.

buod.de Tagegyesületi beszámolók

South River. Astoria, L. Az azóta érkezett szavazatokat jövő heti kimutatásunkban közöljük. Nyitva este ig. Vasár­nap megbeszé­lésre. Nyitva naponta. Myrtle Ave. National Barber College, 3rd Ave.

Continental Toy and Novel­ty Co. Jó otthonra vágyik.

Tiszta kis és nagy szobák va»Y egyetlen táncoktatás amberg, olcsón. Telefon, fürdő, főzés megengedve. Tiszta szobák, telefon, fö­­zés megengedve, gőzfűtés.

hozzászólások