Orff eszközök megismerésére óvoda. Nevelési program | Fertőrákosi Óvoda

orff eszközök megismerésére óvoda

Bevezetés Dolgozatomban arra keresek választ, hogy a zeneterápia eszközei, módszerei, eljárásai milyen módon segíthetik el a Magyarországon dolgozó óvón k munkáját az integrált, ill.

Milyen módszertani lehet ségek rejlenek a zeneterápiában melyekkel, mint kiegészítsegítfejleszt tevékenységekkel, meger síthet a pedagógus szakemberek orff eszközök megismerésére óvoda, ezekkel a lehet ségekkel felkészíthet k a gyermeke a társas életre, egymás elfogadására, a zene igazi élvezetére és szeretetére.

Hipotéziseim a következ így flörtöl az állatöv Azt feltételezem, hogy léteznek olyan zeneterápiás módszerek, melyek nagy sikerrel alkalmazhatók az óvodáskorú gyermekek sokoldalú komplex fejlesztésénél; valamint, hogy ezek beépíthet k az óvodai nevelés mindennapi tevékenységeibe. Az ilyen módon fejlesztett gyermekek elfogadóbbá, befogadóbbá, toleránsabbá válnának különleges bánásmódú, különleges nevelési igényű társaikkal szemben, amely az integrált, inkluzív nevelés sikerességét eredményezheti.

Ez az, 1 ami megnyugtatja a gyermeket, amikor fél, vagy segíti álomba ringatni, mikor az elalvás olyan nehéznek tűnik. Zenél a testünk, mi is zenélünk. A zenében mindannyian egyformák, egyenl k vagyunk. A módszerek és eszközök, e célok elérését szolgálják, a feladatok megoldása által. Az óvodai zenei nevelés célja, a zene általános megszerettetése, annak befogadására való képesség megalapozása, kialakítása, a zenei orff eszközök megismerésére óvoda ápolása.

Feladata, a személyiség fejlesztése a zene eszközeivel. A zenei képességek fejlesztése, a készségek fejlesztése és összekapcsolása, más fejlesztési területekkel. Tartalmát tekintve, minél több zenei élményhez való hozzájuttatás játékos formában, lehet leg sok mozgással összekötve.

orff eszközök megismerésére óvoda

Minden esetben tudatos és tervs zerű tevékenységr l beszélünk. Az óvodai zenei nevelés területeit vizsgálva fontos szerepet kap a metrum érzék, ritmusérzék, dinamikai érzék, hangmagasság — hangszín — dallamérzék, a bels hallás, az intonációs készségek, a hangképzés, a tonalitás érzék, a zenei memória, a zenei improvizáció, az érzelmek és hangulatok kifejezése a zene által.

Az ének — zene, a dalos játékok során megvalósul a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális, mozgásos fejlesztése. A 3 — 7 éves gyermekek igényei teljesen különböz ek.

Fertőrákosi Óvoda

Mindenki aktív zenei élményhez juthat, amely kés bb, pozitív viszonyulást eredményez a gyermekben a művészetek, a zene, a zenei nevelés iránt. Hazánkban az óvodai zenei nevelés, a nemzetközileg is méltán elismert Kodály — koncepción alapszik. Az aktív zenélés, éneklés, a zenei képességfejlesztés szisztematikus rendjével lehet séget ad a művészet tartalmi befogadására és ugyanakkor orff eszközök megismerésére óvoda továbbfejl désére.

Orff eszközök megismerésére óvoda zene erejét, sokan sokféleképpen megfogalmazták már, és egy fontos kérdésben eddig mindenki egyet értett, abban, hogy a zene nagy er vel hat a gyermekek fejl d személyiségére. Az értelmi ne velés, a figyelem, a koncentráció formálja a személyiséget, és a magatartásra hat. A két módszer között a különbség csupán az eszközben rejlik. Míg Kodály az éneket, a közös éneklést helyezte el térbe, addig Suzuki a hangszeres játékra fektette a hangsúlyt, de abban egyetértettek, hogy orff eszközök megismerésére óvoda zene — bármi is legyen az eszköz — a kitartás és a figyelem fejlesztése által formálja a gyermekek magatartását.

A gondolkodás, az emlékezet, a képzelet szintén jól fejleszthet a zene, a zenei tevékenységek által, melyek szintén a személyiség fejl dését, formálódását segítik el. A zenei tevékenységek mindennapossá tételének transzferhatásai a többi tevékenységre már a as években is jól mérhet volt. A zene nagy er vel hat a gyermekek személyiségének fejl désére, melynek egy alapvet színtere, - természetesen a családban, a családi nevelés keretein belül megvalósuló nevelés mellett— az óvodai nevelés tevékenységében valósul meg.

Az óvodás kor meghatározó a gyermekek személyiségfejl dését tekintve, és ez által természetesen az óvodai zenei nevelés is jelent s szerepet játszik ebben a folyamatban. Az integrációról Az integrált nevelés általános célja, hogy minden gyermek bármilyen megkülönböztetés nélkül részt vehessen az intézményes nevelésben.

orff eszközök megismerésére óvoda

Milyen módon valósulhat ez meg és mi is valójában az integráció. Bevallom, mikor el ször szembesültem a ténnyel, hogy egyszer egy olyan óvodába fogok dolgozni, melyben integrált, inkluzív nevelés folyik, megijedtem. Nagy felel sséget jelent a leend óvodapedagógusoknak is, akik egyszer erre a 5 pályára szeretnének lépni, mert még nincs a kérdéskörben elég tapasztalatuk.

Nevelési program | Fertőrákosi Óvoda

Ekkor kezdem el keresni az eszközöket, lehet ségeket, módszereket. Igyekeztem err l a kérdésr l a lehet legszélesebb körben érdekl dni. Milyen eszközök lesznek a kezemben arra, hogy mindent megtehessek az optimális fejlesztésük, fejl désük érdekében.

Az eligazodásban természetesen sokat segít a jogszabály. Az integráció fogalma, valamint megvalósítása A válasz, a különleges bánásmódot igényl gyermekek, speciális, sajátos nevelési igényű gyermekek; tanulási problémákkal küzd k; magatartási zavarokkal küzd k; kivételes képességű, tehetséges gyermekek hátrányos helyzetű gyermekek, a nemzeti etnikai kisebbségi nevelést igényl gyermekek körében rejlik.

orff eszközök megismerésére óvoda

Ezek a gyermekek különleges, speciális bánásmódot és nevelést igényelnek. Az integrált nevelésnek — oktatásnak a fajtáit és szintjeit is megkülönböztetjük. A nevelés formáját, ill. A különbséget a tevékenység helyszínében, ill. A szinteket tekintve megkülönböztetünk spontán integrációt; fogadást, vagyis integrációt; ill. Célja az, hogy valamennyi gyermeket a lakóhelyéhez közeli intézményekbe vegyék fel, amelyek mindegyike felkészült erre a feladatra… az inkluziónál újra átgondolják a tanterv megvalósulásának szervezeti kereteit és azokat a feltételeket, melyekkel valamennyi tanuló haladását tudják biztosítani.

Óvoda program

Természetesnek veszi, hogy a legtöbb gyermeknek valamikor, valamilyen témában tartósan, vagy csak rövid ideig tanulási nehézségei támadnak, vagyis ezeket a nehézségeket, a tanulás természetes velejárójaként kezeli. Minden gyermeket a képességei szerint kell terhelni. A differenciálás lehet ségei széleskörűek, a pedagógus eszköztárának tehát gazdagnak kell lennie.

A nehézségek kiküszöbölését nem háríthatja nagyrészt a gyógypedagógusra, igyekeznie kell, hogy saját eszköztárán változtasson, amikor problémát lát, vagyis nem annyira a gyermekben, de sajátmagában is keresi a változtatás lehet ségeit. A fogadó pedagógusnak tehát jártasnak kell lennie a differenciálás 7 pedagógiájában, ugyanis ez a kulcs a végs cél, az inkluzív nevelés megvalósításához.

A pedagógiai szakmai, szakszolgálati intézmények országszerte sok helyen segít gyógypedagógusi hálózatot működtetnek és integrált nevelést — oktatást segít szakmai teameket szerveznek, melyek célja az integrált ne velést — oktatást végz pedagógusok szakmai és módszertani munkájának segítése; a szakemberek, és a támogató szolgáltatások közötti együttműködések kiépítése.

Mélységében természetesen mindannyian máshogy éljük ezt meg, hiszen egyénenként változóan más-más viszonyunk alakult ki a zenéhez, de talán nincs olyan ember, akib l nem vált ki érzelmeket a zene, tehát hat ránk. Ha párhuzamot szeretnénk vonni, meg kell figyelnünk a zeneterápia orff eszközök megismerésére óvoda alkalmazási területeit, ill.

A zeneterápia elemeinek integrálása az óvodai nevelésben

A zeneterápiában használatos zenei improvizációk során, pedig személyiségstrukturálás végezhet. Rudolf Steiner — akinek nevéhez a Waldorf pedagógiai módszer is fűz dik - antropozófiai irányzata is szívesen használja a módszert, zeneterápiás iskolát és intézményeket hozott létre.

Talán így válik egyértelművé, hogy mi is az egyezés és hogy tényleg orff eszközök megismerésére óvoda az általam is fontosnak tartott kérdés megválaszolásában abban, hogy eszköz lehet- e a zeneterápia orff eszközök megismerésére óvoda integrált nevelés megvalósításában?

Létezik- e eszköz a zeneterápiában, melyet az óvodapedagó gus felhasználhat arra, hogy — a gyógypedagógussal együtt működve, munkáját megkönnyítve — segítséget nyújtson a befogadás megvalósításában, valamint a fejl dés el segítésébe 9 3. Személyiségfejlesztést, személyiségkorrekciót valósít meg. Ezek mellett pedig terápiás hatást gyakoroljon fizikai, emocionális, mentális, szociális és kognitív területeken. Zeneterápiában megkülönböztetünk receptív ill. A zeneterápia és az óvodai zenei nevelés összefüggései A két terület sok szempontból különbséget mutat, de vannak olyan tényez k, melyben azonos eljárásokat és célokat fogalmaz meg.

orff eszközök megismerésére óvoda

A két területen megfogalmazott célokban találhatunk azonosságokat: a fejlesztés, 10 a prevenció, a szocializáció el segítése és a kreativitás fejlesztése körében. Ha az óvodai nevelésr l van szó természetesen az összes fogalom ismer sen cseng, hiszen minden témát érint az orff eszközök megismerésére óvoda nevelés is.

Ebb l a gondolatból orff eszközök megismerésére óvoda válik, hogy a terápiás légkör azonos az óvodai nevelés légkörével, vagyis kiváló teret biztosít a zeneterápia elemeinek használatához.

orff eszközök megismerésére óvoda

A terápia továbbá nagy hangsúlyt fektet a játékra, a játékban megnyilvánuló érzelmi kifejezésformákra. A játék az óvodai nevelés alapvet tevékenységformája, ezen belül pl. A zeneterápiában a részvétel önkéntes formában jelenik meg, ez az óvodai nevelésben kötetlen tevékenységként értelmezhet. Az óvodai nevelést sem a teljesítmény centrikusság jellemzi, így ez szintén egyezést mutat.

Továbbá Rudolf Orff eszközök megismerésére óvoda Waldorf pedagógiájában a zenei nevelés területén nagy hangsúlyt kap az euritmia, ill. Az improvizatív zenei megnyilvánulás tehát a zenei nevelésben és a zeneterápiában is fontos elemként jelenik meg. Az óvodai nevelésben sincs ez másképpen.

Az Epochális rendszerű óvodai nevelési orff eszközök megismerésére óvoda, a Freinet szellemű óvodai nevelési program, a Játék — Mozgás — Kommunikáció program, de az Óvodai Nevelés a Művészetek eszközeivel program is el szeretettel használja az improvizáció, a szabad önkifejezés formáját.

A terápiás eljárások inkább a korrigálásra fektetik a hangsúlyt, míg a pedagógia a személyiség fejlesztésének egy társadalmilag meghatározott célját igyekszik megvalósítani. A különbség inkább a személyben keresend.

Óvoda program | Olaszi Óvoda

Zeneterápiás tevékenységet szakképzett gyógypedagógus, zeneterapeuta alkalmazhat, óvodapedagógus nem. Dolgozatom célja nem is az, hogy rávilágítson arra, hogy minden óvodapedagógus alkalmazzon zeneterápiát az óvodában, hanem az, hogy bemutassam a hasonlóságokat, az optimális körülmények meglétét ahhoz, hogy — természetesen kell képzést és utánajárást követ en — az óvodapedagógusok is használhassák az alkalmazható módszerek, eszközök b vítésére.

Zenei nevelési módszerekről A zenei nevelés nemzetközi irányvonalát tekintve, a zenei nevelési módszerek sokszínűen, választékosan képviseltetik magukat. A módszerek más-más eszközzel igyekeznek a zenei nevelés tökéletesítésére, a legtökéletesebb oktatásra.

Mindegyik módszer a zenei nevelés különböz területét emelte ki céljai eléréséhez. Volt, aki a mozgást, a ritmust; más a hangszeres zenetanulást; megint más az ének, a karének szerepét emelte ki. Amikor ezekr l a nemzetközi zenei nevelési módszerekr l esik szó, annak oka nem abban keresendhogy orff eszközök megismerésére óvoda általánosan és nemzetközileg is oly 12 nagy köztiszteletnek örvend Kodály- koncepció nem lenne jó, vagy meg kellene azt reformálni.

A különböz módszerekben rejl lehet ségek, sokszor hasznosak lehetnének, segítenének nekünk. Ebb l is adódik, hogy csak úgy tudjuk megállni a helyünket a modern kor társadalmi elvárásai mellett, ha folyamatosan megújítjuk tudásunkat, és széleskörű ismeretekkel rendelkezünk. Nem tudhatjuk, hogy az egyéni szükségleteket, mely módszer fogja a lehet legteljesebben kiegészíteni.

A magyarországi óvodai zenei nevelés rövid története Hazánkban folyó óvodai zenei neveléssel kapcsolatos emlékeink -ig vezethet ek vissza.

orff eszközök megismerésére óvoda

Egy Brunszvik Teréznek írt jelentésb l nyerhetünk betekintést az óvodai nevelés folyamatába, melyet Horváth Ferenc jegyzett fel, az Úri úti óvoda vezet je. Már ebben az id ben is nagy gondot fordítottak a dalanyag kiválasztására, bár f ként német dalok orff eszközök megismerésére óvoda el az óvodákban, azért néha magyar dalok is helyet kaptak a zenei nevelés keretein belül. Ebben az id kben 28 dalt ismertek és tanítottak a gyermekeknek.

Az els óvodai énekgyűjtemény Varga Péter nevéhez fűz dött, melynek címe Nefelejcs volt.

hozzászólások