Singles események hága.

Budapesti Hírlap, Minden szó, amely a jóvátételi rendezésről és a Rajna kiürítéséről beszél és minden betű, amelyet erről leírnak, arra vall, hogy Hágában igazán kordöntő események tör­téntek.

singles események hága igyekszem egy férfi a házasság algéria

Ez a vélemény ott van minden nyilatkozat mögött. Mégis a kérdésben elsősorban érdekelt két fél, a francia és a német, láthatóan azon van, hogy az általa elért eredményt kisebbnek igyekezzék feltüntetni. Ennek egyszerűen tak­tikai oka van. Amikor egy politikus valamilyen eredményt csikar ki a másiktól, csak akkor árulja el taktikájának győzelmét, ha a sikert már inkasszálta is.

De meg lehetünk róla győ­ződve, hogy ha Franciaország az első aranya­kat megkapja a német jóvátétel mobilizációjá­ból és ha a francia katonák elhagyták volt az utoisó rajnavidéki zónát is, akkor úgy Német­­orszaoban, mint Franciaországban mindenki be fogja vallani, hogy Hága igen nagy áldást je­lent nemcsak Európa stabilizációjára, hanem a német ét a francia zsebekre is.

Budapesti Hírlap, augusztus ( évfolyam, – szám) | Arcanum Digitheca

Annál szabadabban ad kifeje­zést lelkesedésének az angol Sajtó. Nevezetesen a döntőbíráskodás kötelezővé tételének és az általános lefegyverzésnek érde­kében. Mi magyarok abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy az angol külpolitika e kát leg­fontosabb pontjáról elmondhatjuk, hogy azo­kat a magyar kormány már akkor hangoz­tatta, amikor a mai angol kormány még az ellenzéki padokon ült. És most, hogy Hágá­ban megindult az igazi, a tettekkel való ki­békülés Németországgal, talán mi is egy fok­kal erősebben remélhetjük, hogy végre sor ke­rül a velünk szemben megmutatkozó béketet­tekre is.

Ezt a reményt különösképpen meg­erősíti bennünk a Hágából szerte áradó új levegő, amelynek első gyümölcsét kell látni az angol külügyminiszter programmszerű nyilat­kozatában. Henderson angol külügyminiszter Hágából való elutazása előtt még egy utolsó nyilatkozatot adott az angol sajtó képviselőinek.

Megerősítés

A külügyminiszter erélyesen cáfolta azokat a tendenciózus híresz­teléseket, hogy a hágai tárgyalások során Franciaország és Anglia között feszültség ál­lott elő. Ez a híresztelés abszurdum — mon dotta Henderson. A következő lépés a kötelező döntőbíráskodás biztosítása és az általános le­szerelés megvalósíaása lesz. A leszerelésre va­lamennyi kormány kötelezve van, hiszen erre nézve általános szerződést írtak alá.

Hozza létre ingyenes fiókját

Írja kislemez ingyen angol külügyminiszter végül a Népszö­vetségről beszélt. A Népszövetséget élő erővé kell tenni. Csak a Népszövetség állandó éber­sége mentheti meg a nemzeteket attól a renge­teg veszedelemtől, amely még mindig körül­veszi őket. A Budapesti Hírlap távirata. Singles események hága 12 óra 15 perckor ünnepies külsőségek mellett alá­írták a hágai konferencia politikai megállapo­dását. Az aláírás után singles események hága konferencián részt­vevő delegátusok a nagyszámban megjelent diplomaták éljenzése közepette barátságos kéz­szorítást váltottak.

A politikai bizottság elnöke, Henderson, át­nyújtotta a hágai konferencia elnökének, Jaspamak, az arany töltőtollat, amellyel az egyes delegátusok a nevezetes politikai ok­­mányt aláírták. Jaspar meghatott hangon kö­szönte meg az értékes ajándékot, alig fejezte be azonban szavait, Henderson tréfás szavak kíséretében máris visszakérte az aranytollat.

Finding Freedom ° Living \u0026 Traveling in a Caravan through Sweden

Az aláírás az e célra rendelt töltőtollal HÁGA, aug. Az értekezletet összehívó hatal­maknak a politikai megegyezésről szóló ok­mányoknak kicselésére végett összehívott ülése 12 órakor kezdődött és 12 óra 30 perc­kor véget ért. A tárgyalást Jaspar nyitotta meg. Hender­son angol külügyminiszter, mint a politikai bizottság elnöke ismertette a politikai bizott­ság jelentését és hangsúlyozta, hogy a hatá­rozatot egyhangúan elfogadták.

Azután felolvasták az ehhez a levélhez ké­szült három tervezetet, mely a kiürítésre és az amnesztiára, valamint az első zóna kiürítésére vonatkozó egyes részleteket tartalmaz. Stresemann dr.

Navigációs menü

Utána a hat összehívó hatalom delegátusai aláírták a leveleket. Az aláírás ünnepies singles események hága között és külön e célra rendelt arany töltőtollal történt. Az keresés nő 87 után a delegátu­sok a többi jelenlévők tetszésnyilvánítása köz­ben kézszorítással üdvözölték egymást. Henderson azután felolvasta azt a jegyző­könyvet, amelyben az egyeztető bizottság kér­désének szabályozására vonatkozó ismeretes rendelkezések vannak, amit az öt lokamói ha­talom delegátusa aláírt.

Végül Henderson, a politikai bizottság el­nöke, emlékül átnyújtotta Jaspar belga mi­niszterelnöknek, az értekezlet elnökének, az okmányok aláírásánál használt arany töltő­tollat.

singles események hága társkereső app ingyenesen svájc

A pénzügyi bizottság ülését az egyezmény aláírási aktusának elhúzódása miatt délelőtt 11 óráról délután 3 órára halasztották. MacDonald ma délelőtt táviratot küldött Hendersonnak, amelyben munkájához gratulált.

A hágai konferencia fődelegátasai lassankint eltávoz­nak a békekonferencia városából. Briand, Henderson és Hymans a délután folyamán elutaztak Hágából és Párizson keresztül Genfbe mentek. A német delegáció szomba­ton este utazik el Hágából és vasárnapra szintén Genfbe érkezik. A szövetséges hatalmak fődelegátusai.

singles események hága haagen dazs single scoop

Különösen örvendetes­nek tartják a lapok, hogy a franciák elej­tették az igazolóbizottság iránti követelésüket. A Budapesti Hir'ap singles események hága. A lapok valamennyien hangsúlyozzák, hogy a francia kormánynak nagyon vigyáznia kell, nehogy megsértse a keleti szövetségesek érzékenységét. A kisantemt államaival és Görögországgal fennálló singles események hága, baráti jóviszonyt nem szabad megzavarni, — írják a lapok.

A Journal jelentése szerint Snowden maga is hajlandó engedményekre a kisebb államokkal szemben és tegnap már hozzájárulását adta ahhoz, hogy az annuitások nem védett részének Angliára eső összegéből ötmillió márkát a kisebb hatalmak javára írjanak.

Hollandia - Hága / Scheveningen - Postai levelezőlapok - Catawiki

Snowden ezzel az előkelő gesztussal lényegesen meg­könnyítette a bonyolult probléma rendezését. A hágai egyezmény folytán természetesen a Franciaországgal szemben fennálló háborús tartozások kérdését is revideálni kell. Fran­ciaország a reggeli lapok szerint újabb je­lentékeny áldozatokat fog hozni a kisebb hatalmak javára.

A román tartozásokból négy, a görög tartozásokból kilencmillió márkát fog elengedni.

singles események hága bonn általános anzeiger ismerkedés

Jugoszláviával szemben Franciaor­szág szintén nagyobb koncessziókat fog tenni, miután singles események hága jugoszláv kormány is sérelmezi, hogy a Dawes és Young-egyezmény kereszteződéséből előállott fölösleg Jugoszláviára eső negyven­millióját Angliának ítélték meg. A reggeli la­pok egyébként hangsúlyozzák, hogy Jugoszlá­viának van a legkevesebb oka a panaszko­dásra, miután Jugoszlávia így is jóval na­gyobb összeget kap jóvátétel címén, mint amennyit háborús tartozásai kitesznek.

A berlini lapoknak eddig csak egy része foglal állást a Hágában megkötött egyezségekhez. Má­sodszor a megszállt területet kiürítik. Har­madszor a munkáskormány kezdeményezésére a viszony Anglia ég Franciaország között alapjaiban megváltozott. Az antant megszűnt. A végered­mény új fejezetet nyit meg Európa törté­netében. A Germania írja: Mi nem szeretjük a Young-tervet, de mégis inkább ezt választ­juk, mivel két rossz közül a kevésbbé rossz és mivel jó eszköz arra, hogy helyreállítsa Né­metország területi és pénzügyi szuverénitását és ezzel egyúttal nagy lépést jelent Európa konszolidációjának, singles események hága Németország egyenjogúsága helyreállításának útján.

Ebben az értelemben és ezzel a fentartással üdvözöl­jük a hágai eredményt, mint áldozatokban és lemondásban gazdag, de elszánt és pozitív lé­pést a béke felé.

Tolnamegyei Ujság, ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

A Berliner Tageblatt örvendetes eredmény­nek mondja a Rajnavidéknek idegen csapatok­tól és a külföldi ellenőrzőbizottság ldsérteté­­től való megszabadítását. A konferencia vég­leges pénzügyi eredménye és a Saar-vidék ki­ürítéséről folytatott első singles események hága ered­ménye a lap véleménye szerint még alkalmat adhat kritikára. Végül a lap elismeréssel adózik a német külügyminiszter teljesítményének. Stresemann új ala­pot teremtett és ez a tény a legszebb jutalom azért az önfeláldozásér', amellyel ő a német ügy érdekében dolgozott.

hozzászólások