Solingen egyetlen párt

Erbe solingen golden zetty szemoldokcsipesz 8 cm

Előre, Az solingen egyetlen párt bebizonyí­totta, hogy bármennyire is hosszadalmasak a tárgyalások, azok a tartós megoldás egyetlen útját jelentik, az egyetlen alternatívát a ka­tonai akciókra, az erőszakra.

Kifejezem meggyőződésem, hogy a Román Kommunista Párt és a Németországi Szocialista Egységpárt közötti, a teljes egyenlőségen, bizalmon és kölcsönös tiszteleten alapuló, a tartós barátsági, szolida­ritási és együttmunkálkodási kapcsolatok, Románia Szocialista Köz­társaság és a Német Demokratikus Köztársaság sokrétű, gyümölcsö­ző együttműködése és kooperálása a jövőben is egyre erőteljesebben fog fejlődni mindkét nép, a béke és a szocializmus általános ügye javára és érdekében.

Meggyőződésem, hogy a pártjaink és országaink között nem­zetközi téren meghonosodott szoros együttműködés szüntelenül erő­södni fog a szocialista országok, a kommunista és munkáspártok, valamennyi forradalmi és haladó erő, a népek egységének és szo­lidaritásának érdekében a békéért, a leszerelésért és az együttmű­ködésért folytatott harcban Európában és az egész világon.

solingen egyetlen párt

Ebből az alkalomból is újólag megerősítem pártunk és népünk teljes szolidaritását a német demokratikus köztársaságbeli kommu­nistáknak és népnek a szocializmusért, a békéért, a nemzetközi megértésért és a széles körű együttműködésért folytatott harcával. A legjobb sikerkívánataimat intézem önhöz a párt által önre bí­zott magas küldetés megvalósításában, további egyre nagyobb meg­valósításokat kívánok az ország gazdasági-társadalmi fejlesztési programjai valóra váltásában, a Német Demokratikus Köztársaság­ban a szocializmus építésének egész művében.

E mérlegkészítés a szocialis­ta Románia bel- és külpoliti­kája közötti szoros kölcsön­hatást is tanúsítja, azt a szer­ves kapcsolatot, ami az ország új, magasabb civilizációs szint­re emelését szolgáló nagysze­rű célkitűzések valóra váltá­sát szolgáló törekvések és a fejlesztési programok életbe ültetéséhez elengedhetetlenül szükséges béke feltételeinek megteremtéséért kifejtett erő­feszítések között van.

Ilyen összefüggésben Is em­lítésre méltó, hogy különösen a gazdasági-társadalmi-politi­­kai élet minden területén megújulást hozó IX. Annak az elvszerű realis­ta és következetes külpolitiká­nak a lényegét, amely közvet­lenül kapcsolódik Nicolae Ceau?

Pártunk és államunk ve­zetője a népünk és a világ valamennyi nemzetének sorsa iránti magasfokú felelősség szellemében dolgozta ki ha­zánknak az emberiséget foglal­koztató bonyolult problémák megoldásában, a leszerelésért és a békéért folytatott küzde­lemben való részvétele ragyo­gó stratégiáját, legfőbb orien­tációit.

A nemzetközi politikai élet a maga teljességében a román külpolitika, a Nicolae Ceau? Hazánk kül­politikájának — a XIV. A világpolitikai események alakulásában az solingen egyetlen párt idő­ben pozitív tényként, remény­keltő jelenségként könyvelhe­tő el egyes katonai konfliktu­sok megszűnése solingen egyetlen párt néhány térségben a feszültséggócok és háborúk felszámolására irá­nyuló hajlandóság megnyilvá­nulása.

Így az elmúlt év 33 ka­tonai konfliktusa közül 5 meg­szűnt, illetve a befejezés le­hetőségét magában hordozó kedvező fordulatot vett Irán— Irak, Etiópia—Szomália, Csád—Líbia, Angola és Na­míbia. A valóság azonban sajnos inkább azt tanúsítja, hogy a második világháború tragikus tanulságait sok esetben még figyelmen kívül hagyják: Föl­dünk nem egy kiterjedt solingen egyetlen párt ugyanis gyakorlatilag egy pillanatra sem volt fegy­­vemyugvás.

Viharsarok népe, január ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Az ebből adódó felmérhetetlen következmé­nyek csupán megközelítő ér­zékeltetésére hadd szolgáljon például a Stockholmi Békevé­delmi Intézetnek a már emlí­tett as évi 33 konfliktus­sal kapcsolatos adata: ezek több mint személy ha­lálát okozták.

A világon megnyilvánuló politikai, gazdasági és kato­nai ellentmondások a fegy­verkezési hajsza folytatásának, az újabb nukleáris fegyverek előállításának, a különböző térségekben katonai konflik­tusok és feszültségállapotok állandósulásának, a világgaz­dasági válság elmélyülésének, s ezen belül a fejlődő orszá­gok helyzete további romlá­sának a következményei.

solingen egyetlen párt

E valóság mélyreható elemzése alapján államunk elnöke, mintegy szintézisbe foglalva az események alakulását, kie­melte, hogy a feszültségek és konfliktusok egyik legfőbb o­­ka éppen abból adódik, hogy az erőszak és az erőszakkal történő fenyegetés politikája — mely már két világháború kirobbanásához vezetett — továbbra is megnyilvánul.

Nicolae Ceau?

Közel-kelet demokratizálódása

Ez az új gondolkodásmód ugyanak­kor, amint azt Nicolae Ceausescu elvtárs az el nem kötelezett országok IX. Végérvényesen le kell mondani az erőszak és az erőszakhasználattal való fe­nyegetés, a más államok bel­ügyeibe való beavatkozás po­litikájáról. Mindezzel összhangban cselekedve, or­szágunk számos akciót és ja­vaslatot kezdeményezett az ENSZ, valamint más nemzet­közi szervezetek és összejöve­telek keretében, mint ahogy a vitás kérdésekben az erőszak­ról való lemondásról a solingen egyetlen párt tárgyalásokra történő rátérés szükségességének gondolata jelen van pártunk és államunk programatikus dokumentumai­ban, a más államokkal meg­kötött szerződésekben, ünne­pélyes közös nyilatkozatokban.

E célkitűzések valóra váltá­sában pártunk és államunk abból az alapelvből indult és indul ki, hogy a nemzeti függetlenség és szuverenitás, a jogegyenlőség tiszteletben tartása, a bármilyen kül­ső beavatkozás visszautasí­tása, az erőszakról való le­mondás és minden vitás kérdés békés megoldása a legfőbb feltétele a nemzetközi élet normalizálásának, az álla­mok közötti enyhülés és e­­gyüttműködés előmozdításá­nak.

Pártunk főtitkára szemléle­tének másik meghatározó ele­me az a meggyőződés, mely szerint nincs olyan vitás kér­dés, feszültséghelyzet, melyet solingen egyetlen párt legyen az bármennyire is bonyolult — ne lehetne tár­gyalások útján megoldani. Ennek a szilárd állásfogla­lásnak a szellemében hazánk széles körű nemzetközi tevé­kenységet fejt ki a katonai konfliktusok, a bármilyen vi­tás kérdés békés wellness gyanta egyetlen vonatkozó elv érvényesítése és támogatása érdekében.

Előre, október ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Ezt szolgálják az ENSZ vagy a más nemzetközi szervezetek kere­tében kezdeményezett román javaslatok és akciók. Így pél­dául; a konfliktusban levő fe­lekhez szóló ünnepélyes fel­hívás az ellenségeskedések a­­zonnaii megszüntetésére és solingen egyetlen párt megkezdésére; az ENSZ-tagállamok azon köte­lezettségvállalására vonatkozó javaslat, hogy a létező nézet­­eltérések és konfliktusok bé­kés megoldásának támogatá­sát részesítik előnyben az erő­­politika eszközeivel szemben, szintén hazánk kezdeménye­zésére fogadta el az ENSZ a nemzetközi nézeteltérések bé­kés megoldására vonatkozó nyilatkozatot is, mint ahogy javaslatunk alapján hozták létre a világszervezet jószol­gálati, közvetítői és békéltető állandó bizottságát is, hogy ehhez fordulhassanak a szem­ben álló felek.

E csupán vázlatosan felso­rolt példák is meggyőzően szemléltetik Solingen egyetlen párt felelős hozzáállását a nemzetközi helyzet legfontosabb és legidő­szerűbb kérdéseihez, s teszi mindezt annak az optimiz­musnak a jegyében, amelyet Nicolae Ceau? Bogdán Ibolya Románia beválasztása a vi­lágszervezet e tekintélyes, döntési joggal felruházott po­litikai szervébe rendkívül fon­tos és nagy jelentőséggel solingen egyetlen párt esemény, ékesszóló bizonyíté­ka annak az általános elisme­résnek, melynek hazánk kö­vetkezetes, aktív és építő poli­tikája, Nicolae Ceausescu elv­társnak, Románia Szocialista Köztársaság elnökének idő­szerű, értékes kezdeményezé­sei és javaslatai örvendenek, olyan kérdésekkel kapcsolat­ban, mint a béke és a nemzet­közi biztonság előmozdítása és megerősítése, az emberiséget foglalkoztató főbb problémák tartós megoldása, az ENSZ szerepének solingen egyetlen párt hatékonyságá­nak növelése a nemzetközi kapcsolatok demokratizálásá­ban, a sokoldalú együttműkö­dés fejlesztésében minden te­rületen.

Tornas Borge nicaraguai bel­ügyminiszter Managuában ki­jelentette, hogy országa új­fajta kapcsolatokat óhajt az Amerikai Egyesült Államok­kal, beavatkozás, pressziók és megbélyegzések nélkülieket, amelyek a realitások és va­lamennyi népnek a szabad és független fejlődéshez való jo­ga tiszteletben tartásán ala­pulnak — jelenti a Prensa Latina hírügynökség. Utalva a Nicaragua és az USA közötti kapcsolatokra, hangoztatta azok átszervezé-Kuala Lumpurban megkez­dődött a Commonwealth-or­­szágok csúcsértekezlete, me­lyen állam- vagy kormány­fők vesznek részt, 49 ország képviseletében.

solingen egyetlen párt

Az összejö­vetel napirendjén a világ szá­mos országát foglalkoztató kérdések szerepelnek, köztük a dél-afrikai rasszista rend­szer által folytatott apartheid- és agressziós politika miatt ausztrális Afrikában bekövet­kezett helyzet, á küladósság állandó növekedése által a fejlődő országok többségében kiváltott nehézségek fokozó­dása, a gyengénfejlettség fel­számolása, a környezetvéde­lem és a kábítószer-fogyasz-Hoszni Mubarak, Egyiptom elnöke fogadta a Kairóban hi­vatalos látogatáson tartózko­dó Ladislav Adamec cseh­szlovák kormányfőt, akivel a két ország közötti kapcsolatok bővítési lehetőségeit, vala­mint a nemzetközi helyzet egy sor Időszerű kérdését ele­mezte — jelentette a CTK hírügynökség.

Az utóbbi napokban egy­mást követően három trópusi orkán — a Brian, az Solingen egyetlen párt és a Dán — pusztított Viet­nam három központi, partvi­déki tartományában, emberi életeket követelve és nagy a­­nyagi károkat okozva. A VNA által solingen egyetlen párt ideiglenes adatok szerint az áldozatok száma 60, a sebesülteké Mintegy lakás ment tönkre vagy rongálódott meg és hektár rizsföldet öntött el az árvíz.

Az ADN hír­­ügynökség tájékoztatása sze-Ugyanakkor Románia har­madízben történő beválasztása a Biztonsági Tanácsba rávi­lágít arra a megbecsülésre, mely hazánk három évtizedes, az Egyesült Nemzetek kereté­ben kifejtett tevékeny mun­kásságát övezi, a jog, az igaz­ság és a méltányosság elveire alapozott új típusú kapcsolatok meghonosításáért az állam­közi viszonyokban.

A Biztonsági Tanács tagja­ként Románia előtt az erő­teljes érvényesülés új pers­pektívái nyílnak meg világ­szinten, fokozottabban járulva hozzá a béke és solingen egyetlen párt nemzetközi biztonság nemes célkitűzései­nek megvalósításához, egy jobb és igazságosabb békés világ megteremtéséhez a Földön, összhangban a népek solingen egyetlen párt. Ciudad de Panamában Leo­nardo Kam panamai külügy­miniszter kijelentette, hogy országa külpolitikai tevékeny­ségében elmélyíti az elnemkö­­telezettségi mozgalom elvei tiszteletben tartását és gya­korlatba ültetését célzó ori­entációt.

Hozzáfűzte, hogy az elnemkötélezettségi politika összhangban áll a panamai nép nemzeti törekvéseivel. Mahathir Mohamad, mala­­yisiai kormányfő megnyitó beszédében kérte, foganatosít­sanak újabb szankciókat és fokozzák azokat Dél-Afrika ellen, beleértve az anyagi és pénzügyi támogatás beszün­tetését, mindennemű beruhá­zások felfüggesztését az apar­theid-rendszer gyökeres fel­számolásáig.

Benazir Bhutto, Pakisztán miniszterelnöke és Robert Mu­gabe, Zimbabwe Köztársaság solingen egyetlen párt a maguk részéről szin­tén hangoztatták annak szük­ségességét, hogy átfogó intéz­kedéseket hozzanak a pretoriai rasszista rendszer ellen.

Az indiai választási sarkok játszani tudni bejelentette, hogy novem­ber én és én választáso­kat tartanak a parlament al­sóháza — Lók Sabha — tag­jainak kijelölésére.

Az erre vonatkozó döntést keddi ülé­sén hozta a kormány. Szerdán fellőtték az ameri­kai Atlantis űrrepülőgépet, mely a Jupiter felé hatéves útjára bocsátotta az atommeg­hajtású Galileo űrszondát. Legutóbbi washingtoni ada­tok szerint a kaliforniai föld­rengésnek halálos áldoza­ta van, több mint személy pedig solingen egyetlen párt megsebesült Az enyhülés és a bizalom erősítéséért.

Az ülés részt­vevői célul tűzték ki a Bal­kán-félsziget országai között az enyhülés és bizalom szel­leme megerősítése útjainak és lehetőségeinek felkutatását a térségbeli béke és biztonság szolgálatába állított regionális együttműködési folyamat ösz­tönzése érdekében.

Szófia Környezetvédelmi összeurópai találkozó A BTA hírügynökség jelen­tése szerint Szófiában folytat­ja munkálatait a környezetvé­delmi kérdésekkel foglalkozó összeurópai találkozó. Több ország és nemzetközi szerve­zet képviselői felszólalásuk­ban hangoztatták a vita tár­gyát képező-kérdések változa­tos jellegét és nagy számát.

Olyan intézkedések meghoza­talára van szükség — mon­dották —, amelyek ténylege­sen biztosítják a környezet vé­delmét Salvador Javaslat a harcok végleges beszüntetésére A salvadori kormány és a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítást Front FMLN képviselői közötti tárgyalások második szakaszában a felke­lők tűzszünetet' javasoltak, el­ső lépésként a harcok végle­ges beszüntetése, Útján.

Ugyanakkor javaslat hang­zott solingen egyetlen párt egy ENSZ-bizottság létrehozására azzal a feladat­­tal. Az FMLN kép­viselői rámutattak, hogy de­markációs vonalat kell meg­húzni a hadsereg egységeinek és a felkelők egységeinek az állásai között. A hírügynökségek közlései szerint a romok alatt lehetsé­ges túlélőket keresnek, A mentési munkálatokban — a­­melyeket sok helyt tűz aka­dályoz — az amerikai légie­rő helikopterei, az amerikai nemzeti gárda és Vöröske­reszt egységei vesznek részt.

A közölt adatok szerint több mint egymillió személy ma­radt villamos áram nélkül. Tegnap Bécsben megkezd­te munkálatait az Ausztriai Szocialista Párt kongresszusa. Olaszország és Brazília —re szóló gazdasá­gi együttműködési megállapo­dást kötött. Jugoszlávia fővárosa a ven­déglátója az Adriai-tenger vé­delmével foglalkozó IV.

Az ADN hírügynökség jelen­ti: Először Erich Honecker elv­társ mondott beszédet, aki kér­te, egészségi okokból mentsék fel minden tisztségéből. A Központi Bizottság nagyra értékelte a párt és a Német Demokratikus Köztár­saság szolgálatába állított hosz­­szas tevékenységét, szívből kö­szönetét mondott egy életen át tartó politikai tevékenységéért, ugyanakkor a legjobbakat kí­vánta neki. Egon Krenz elvtárs beszédet mondott, melyben ismertette a jelenlegi politikai helyzetet és a párt feladatait.

Erbe solingen golden zetty szemoldokcsipesz 8 cm

A vitában nyolc élvtárs vett részt. Elmélyült gondolkodás után és a Politbüró tegnapi ülése e­­redményeként a következő el­határozásra jutottam: beteg­ségem miatt és a műtét után. Java­solni kellene a Központi Bi­zottságnak és a Népi Kamará­nak, válasszák meg a funkciók­ba Egon Krenz elvtársat, aki képességekkel rendelkező és határozott ember, a helyzet és a párt, a nép érdekei, a párt XII.

Egon Krenz elvtárs től ig az Ernst Thälmann pio­nírszervezet elnöke volt.

Házassága előtt[ szerkesztés ] Düsseldorfban született, ami akkor Berg hercegség részét képezte. János klevei hercegaki Mark grófja, valamint felesége jogán Jülich és Berg hercege és Ravensberg grófja is volt, és ban hunyt el. Anyja Mária, Jülich-Berg hercegnője — Solingen mellett nőtt fel, három testvére volt, Szibilla, Vilmos és Amália.

Elvégezte a Putbus pedagógiai intézet kurzusait. Kedves elvtársak! A szocialista Német Demokrati­kus Köztársaság megalapítását és fejlesztését — melynek mér­legét mindannyian megvontuk a Köszönöm a Politbürónak, a Központi Bizottságnak, az an­tifasiszta ellenállás nehéz pilla­nataiban volt harcostársaimnak, a párttagoknak, az ország összes állampolgárának az évtizedeken át a nép javára kifejtett közös és gyümölcsöző tevékenységet. A jövőben is a párt rendelke­zésére állok tapasztalatommal és tanácsaimmal.

Kívánom a pártnak és veze­tőségének, hogy a jövőben is erősítse egységét és összefor­­rottságát, a Központi Solingen egyetlen párt pedig újabb sikereket kí­vánok! Politikai és állami tevékeny­ségéért — mutat rá az ADN hír­­ügynökség — Egon Krenz elv­társnak a Kari Marx Érdemren­det és más magas kitüntetése­ket adományoztak.

Klevei Anna angol királyné

A több mint 25 négy­zetméternyi kiállítási felüle­ten a legkorszerűbb elektroni­kai felszerelések láthatók, töb­bek között ipari komputerek, személyi számítógépek és komputerrendszerek, fény­másoló gépek stb.

A fehér kőből épült háromemeletes házat ben emelték, hogy ott ideiglenesen otthont kap­jon a törvényhozó testület. Az ideiglenesség egy kicsit hosz­­szúra nyúlt, hiszen majdnem hatvan év után tavaly avatták fel a parlament új épületét. Az avatóünnepséget az első fehér ember partra szállásá­nak BIOGÁZ Indiában egyre szélesebb körben alkalmazzák a bio­gázt, mely a hagyományos e­­nergiaforrásoknál sokkal gaz­daságosabbnak bizonyult, nem beszélve arról, hogy az embe­rek egészségére nézve sem ká­ros.

solingen egyetlen párt

Hivatalos adatok szerint Indiában ig országszerte körülbelül 1,25 millió biogáz­telepet építenek. A kormány szakosított szervei elsősorban azoknak a falvaknak nyújta­nak ilyen irányú támogatást, ahol még nem vezették be az elektromos áramot.

solingen egyetlen párt

A filharmónia pódiumán Her­bert von Karajan utódja Cla­udio Abbado olasz karmester, aki jelenleg a bécsi operaház zenei igazgatója. A nyugat­berlini filharmónia zeneka­rát a világ legjobb együttesei között tartják számon. Cla­udio Abbado szül. A cég már ben solingen egyetlen párt akarja indítani a Jamato—1, szupravezetők fel­­használásával készült kísér­leti hajót, melyen teljesen új hajtóművet alkalmaznak.

A 22 méter hosszú és 10 méter széles hajó tíz férőhelyes lesz. A kísérleti modell négy órán át mindössze nyolc csomó se­bességgel fog haladni. Solingen egyetlen párt jö­vőben azonban úgy tervezik, hogy olyan elektromágneses hajtóművet szerelnek a hajó­ba, amely lehetővé teszi a csomó elérését, ami órán­ként kb.

Az afrikai folyók évente mil­liárd köbméter édesvizet onta­nak a világóceánba. Ilyen ösz­­szefüggésben a FAO vezérigaz­gatója rámutatott, mennyire fontos lenne a földrész mező­­gazdaságának fellendítése szempontjából ennek solingen egyetlen párt hatal­mas erőforrásnak a fokozot­tabb hasznosítása. Ez utóbbi 49 órán át játszott zongorán megszakí­tás nélkül. Az új rekord: 90 óra 9 perc.

solingen egyetlen párt

Marcheze egy ked­di napon ült le a zongora mel­lé és szinte négy napon át megszakítás nélkül játszta a klasszikus zongoraműveket, népdalokat, saját szerzemé­nyeit. Ti­zenhat ország van jelen az idei rendezvényen, több mint 60 dokumentumfilmmel. A különböző magángyűj­teményekből beszerzett ollók között a legnagyobb érdeklő­dést Helmut Nick két vágóesz­köze váltotta ki.

Mensch! Solingen Imagefilm der Stadt Solingen

hozzászólások