Szabad dola jura,

szabad dola jura

Wreck for fleet near the Adriatic Sea: The land trembles stirred up upon the air placed on land: Egypt trembles Mahometan increase, The Herald surrendering himself is appointed to cry out.

Hajótörés vár a flottára az Adriai szabad dola jura, A föld megremeg, földobódik a levegőbe, majd újra leesik: Egyiptom remeg, a mohamedánok terjeszkednek, Küldöttet menesztenek, hogy elérje a megadást. After there will come from the outermost countries A German Prince, upon the golden throne: The servitude and waters met, The lady serves, her time no longer adored.

Azután majd egy távoli országból eljön egy Német herceg, az aranytrónra: A szolgasors és a víz találkozik, Az úrnő szolgál, csodálatának ideje lejár idővel.

Észak-Magyarország, 1951. február (8. évfolyam, 26-49. szám)

The circuit of the great ruinous deed, The seventh name of the fifth will be: Of a third greater the stranger warlike: Sheep, Paris, Aix will not guarantee. A borzasztó esemény beteljesülésével, A hetedik név az ötödiké lesz: A harmadik legnagyobb az idegen hadviselő: Moutojn, Párizs, Aix nem kap garanciát. One day the two great masters will be friends, Their great power will be seen increased: The new szabad dola jura will be at its high peak, To the bloody one the number recounted.

Egy napon a két nagy mester barát lesz, Nagy hatalmuk tovább látszik növekedni: Az új föld hatalmának tetőpontján lesz, A vérembernek újraszámlálás. Though life and death the realm of Hungary changed: The law will be more harsh than service: Their great city cries out with howls and laments, Castor and Pollux enemies in the arena. Napóleon Egyiptomban, ? Vagy későbbi esemény, sesetleg még be sem következett.

NOSTREDAMUS centuriák

György trónra szabad dola jura, Medici Katalin hét gyermeke és IV Henrik trónra lépése Életek és halálok árán változik az uralom Magyarországon, A törvény keservesebbé válik, mint a szolgaság: A nagy város üvöltve és jajongva kiált, Castor és Pollux ellenségek a harcmezőn.

Anglia és USA. Talán az azonos nyelvre utal? A jelen kor. Utalás a szavazatok újraszámlálására és Bush tömeggyilkosságaira?

Szárazföld

A szöveg utolsó sora franciául: Au sanguinaire le nombre racompté. Kicsit módosítva az elválasztást: Au sanguinaire… megtalálhatjuk az egyik, illetve: Au sanguinaire… a másik felet. Magyar forradalom, At sunrise one will see a great fire, Noise and light extending towards Aquilon: Within the circle death and one will hear cries, Through steel, fire, famine, death awaiting them. Napkeltekor nagy tüzet szabad dola jura látni, Zaj és fény terjed észak felé: A körön belül halál és jajveszékelés, Fegyver, szabad dola jura, éhínség, halál vár rájuk.

Fire color of gold from the sky seen on earth: Heir struck from on high, marvelous deed done: Great human murder: the szabad dola jura of the great one taken, Deaths spectacular the proud one escaped. Az égből aranyszínű tüzet látnak a földön. A magas rangú előtt csapódik be, csodálatos esemény történik: Nagy embermészárlás: elrabolják a nagy unokaöccsét, Szemlélői meghalnak, a büszke megszökik.

szabad dola jura

Very near the Tiber press Death: Shortly before great inundation: The chief of the ship taken, thrown into the bilge: Castle, palace in conflagration.

A Tiberis közvetlen közelében arat a halál: Kevéssel előzi meg a nagy árvizet: A hajó vezetőjét megfogják, a hajófenékbe viszik, A kastély és a palota lángokban.

szabad dola jura

Great Po, great evil will be received through Gauls, Vain terror to the maritime Lion: People will pass by the sea in infinite numbers, Without a quarter of a million escaping. A NAGY Pó hatalmas kárt szenved a franciáktól, Hatástalan fenyegetés a tengeri oroszlánhoz: Végtelenül sok ember kel át a tengeren, A millió negyedrésze nem menekül meg.

Legnagyobb és legmélyebb tó

The populous places will be uninhabitable: Great discord to obtain fields: Realms delivered to prudent incapable ones: Then for the great brothers dissension and death.

Sűrűn lakot helyek lakhatatlanná válnak: Nagy ellentétek földszerzés miatt: Józanságra képtelenek kezére jutnak birodalmak, Aztán halál és viszály sújtja a nagy testvéreket. Váratlan támadás?

  • XVIII. Székelyföldi Geológus Találkozó - PDF Free Download
  • Ő keresi őt svájci bauer
  • Nevers társkereső iroda

Támadás Róma ellen? A hajó kapitánya lehet a pápa, akit az alagsorba menekítenek. A pápai palota és a római fellegvár leég.

Account Options

A támadásban a Tiberis gátjai is megsérülhetnek, hiszen áradás következik. A halál mértéke tömeges. Napóleon Olaszországban és Egyiptomban.

Burning torch will be seen in the sky at night Near the end and beginning of the Rhone: Famine, steel: the relief provided late, Persia turns to invade Macedonia.

szabad dola jura

Égő fáklya lesz látható az esti égbolton, Közel a Rhone végéhez és forrásához: Éhínség és fegyver: túl későn nyújtott segítség, Perzsia nekivág és lerohanja Makedóniát. Roman Pontiff beware of approaching The city that two rivers flow through, Near there your blood will come to spurt, You and yours when the rose will flourish.

Római Pápa óvakodj megközelíteni A várost, melyen két folyó halad át, Közel a helyhez vért fogsz hányni, Te és a tieid, amikor a rózsák nyílnak.

Heti egy kötelező. A nagy bolyongásom.

The one whose face is splattered with the blood Of the victim nearly sacrificed: Jupiter in Leon, omen through presage: To be put to death then for the bride. Az, akinek arcára fröccsen a vér, A majdnem feláldozott áldozatáé, Jupiter az Oroszlánban, jövendölés által inti: Menyassszonyáért fog halni. Roman land as the szabad dola jura interpreted Will be vexed too much by the Gallic people: But the Celtic nation will fear the hour, The fleet has been pushed too far by the north wind.

Within the isles a very horrible uproar, One will hear only a party of war, So great will be the insult of the plunderers That they will come to be joined in the great league. A római föld, mint a jós értelmezte, Sokat lesz zaklatva a francia nép által: A franciák azonban megtanulják félni az Északi szelet, mely túl messzire sodorja flottájukat.

A szigetek között borzalmas lesz a nyüzsgés, Az ember csak hadicselekről hallhat, Oly nagy lesz a fosztogatóktól a fenyegetés, Vámpír társkereső csatlakoznak a nagy szövetséghez. Perzsia legyőzi a törököket, így megnyílik az útjuk a Balkánra. A fény nagy területen lesz látható. Vajon mi okozza majd? Pius halála Valence-ban,

hozzászólások